• Οροφή με ξυλεία Ιρόκο. Επικάλυψη με Τάβλες από ξυλεία Ιρόκο.